Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Databeskyttelse

Databeskyttelsespolitik hos Robert Bosch A/S

Udbyder Juridiske forhold Databeskyttelse

Robert Bosch A/S (i det følgende "Bosch eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

 

1. Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

 

2. Ansvarlig og kontakt

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er:

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

E-Mail: post@dk.bosch.com
Tlf.: +45 4489 8989

For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte dig af følgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Officer for Data Protection
Information security and data protection Bosch Group
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com

 

3. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

3.1 · Behandlede datakategorier

Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse) bliver behandlet.

3.2 · Behandlingsprincipper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, eller e-mail-adresser, der er udtryk for en persons identitet.
Vi behandler personlige data kun i de tilfælde, hvor der er et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

3.3 · Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

3.3.1 · Tilvejebringelse af dette online tilbud

Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

3.3.2 · Som svar på henvendelser inden for rammerne af en kontaktformular

Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring og i forbedringer af vores produkter og services, så længe dette udføres i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer resp. kontraktlige præstationer resp. samtykke.

3.3.3 · Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde

Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

3.3.4 · Egne og tredjeparts reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret

Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige ret-ningslinjer).

3.3.5 · Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder.

3.4 · Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler er (med eller uden den fuldstændige IP-adresse) under forudsætning af sektion 3.3.4 “Egne og tredjeparts reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret “ også anvendt til analytiske formål.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbuddet bliver tilgået
 • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbuddet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)
 • Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbuddet sker
 • Navn på de hentede filer/informationer
 • Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen
 • Overført datamængde
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

3.5 · Videregivelse af data

3.5.1 · Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger.

Oplysninger om retsgrundlaget findes i afsnittet – ”Behandlingsformål og retsgrundlag.” (Se nr. 3.3)

Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen. Hvis data overføres til tredjeparter baseret på en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

3.5.2 · Videregivelse af data til serviceudbydere

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

3.5.3 · Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Venligst benyt oplysningerne i afsnittet ”Ansvarlig og kontakt” (se nr. 2).

3.6 · Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller når vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. efter gennemførelse af kontrakt, kunne vi stadig have en berigtiget interesse i at sende markedsføringsmateriale per post). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

 

4. Anvendelse af cookies

I forbindelse med vores online-tilbud kan cookies og tracking-mekanismer anvendes. Cookies er små tekstfiler, der kan blive lagret på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. Tracking er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Vi behandler informationer, især i forbindelse med pixel-teknologi og logfil-analyse.

4.1 · Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der kræves obligatorisk til online-tilbuddets tekniske funktioner, og cookies og tracking-mekanismer, der ikke er absolut nødvendige til online-tilbuddenes tekniske funktion.

Det er generelt muligt at anvende online-tilbuddet uden cookies, der ikke tjener til tekniske formål.

4.1.1. · Teknisk nødvendige cookies

Ved teknisk nødvendige cookies forstår vi cookies, uden hvilke den tekniske tilvejebringelse af online-tilbuddet ikke kan garanteres. Det er f.eks. cookies, der lagrer data for at garantere en fejlfri afspilning af video-/audioindhold.

Disse cookies slettes, når dit besøg på hjemmesiden er afsluttet.

4.1.2 · Teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer

Disse cookies og tracking-mekanismer bruger vi kun, når du på forhånd har givet os dit samtykke for det enkelte tilfælde.

4.2 · Marketing-cookies og tracking-mekanismer

Ved at bruge marketing-cookies og tracking-mekanismer er vi i stand til at give dig en bedre brugeroplevelse og individuelle tilbud.

4.2.1. · Statistik

Ved brug af statistik-værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.

4.2.2. · Social plugins

På nogle sider i vores online-tilbud er der integreret indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. Facebook, Twitter), der på deres side kan benytte cookies og aktive komponenter. Nærmere oplysninger om social plugins finder du i afsnittet Social plugins. (Se nr. 7).

4.3. · Oversigt over hvilke marketingværktøjer og cookies, vi benytter

Du finder et overblik over de marketingværktøjer og cookies, vi bruger i dette afsnit.

Cookie navn: bosch-privacy-settings-v2
Lagringsperiode:
Denne cookie gemmes i maksimalt 12 måneder, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke til brugen af cookies.
Funktion:
Husker dit samtykke til brugen af cookies til denne website.

Cookie navn: privacy-social
Lagringsperiode:
Denne cookie gemmes i maksimalt 60 dage eller indtil du ændrer dine cookie settings.
Funktion:
Husker dine sociale media settings.

Cookie navn: geoservice
Lagringsperiode:
Denne cookie vil blive lagret for max. 10 dage eller indtil du ændrer dine cookie settings.
Funktion:
Husker dit valg af region og land.

Navn: WebTrends
Udbyder: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA

 • Cookie navn: ACOOKIE
  Lagringsperiode:
  Denne cookie vil blive lagret for max. 731 dage eller indtil du ændrer dine cookie settings.
  Funktion:
  Anonymisering af brugerdata.
  Denne cookie er indstillet af statistikserveren (statse.webtrendslive.com), som drives af Webtrends i USA.
 • Cookie navn: WT_FPC
  Lagringsperiode:
  Denne cookie vil blive lagret for max. 12 måneder eller indtil du ændrer dine cookie settings.
  Funktion:
  Anonymisering af brugerdata.
 • Cookie navm: e_c_s
  Lagringsperiode:
  Session cookies findes kun under dit besøg på vores website. Besøget slutter, når browservinduet eller browseren er lukket.
  Funktion:
  Denne cookie indeholder oplysninger om dit brug af hjemmesiden, f.eks. referrer, den besøgte første side. Oplysningerne sendes anonymiseret til statistikserveren (statse.webtrendslive.com), som drives af Webtrends i USA.
 • Cookie navn: e_c_l
  Lagringsperiode:
  Denne cookie vil blive lagret for max. 12 måneder eller indtil du ændrer dine cookie settings.
  Funktion:
  Denne cookie indeholder oplysninger om dit brug af denne hjemmeside. Satistikindstillingerne gemmer dem i cookien og opdateres under gentagne besøg. Oplysningerne sendes anonymiseret til statistikserveren (statse.webtrendslive.com), som drives af Webtrends i USA.

4.4. · Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatssfæreindstillinger kan du administrere dine cookie- og tracking-mekanisme-indstillinger:

Bemærk: Dine udførte indstillinger gælder altid kun for den anvendte browser.

4.4.1. · Deaktivering af samtlige cookies

Hvis du vil deaktivere samtlige cookies, skal du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere cookies. Bemærk, at hjemmesidens funktion herved kan blive forringet.

4.4.2. · Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer

Når du besøger vores hjemmeside, spørges du i en cookie-layer, om du giver os samtykke til at anvende marketing-cookies og/eller tracking-mekanismer.

I vores privatsfæreindstillinger kan du tilbagekalde et givet samtykke med virkning for fremtiden eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.

 

5. Google

5.1. · Google Maps

Denne side bruger kortservice fra Google Maps via an API. Udbyder er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For brugen af funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en server fra Google LLC i USA og gemmes der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne overførsel af data.

Brugen af Google Maps er i interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud og en let hentning af de steder, der er opført af os på hjemmesiden. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side ift GDPR.

Se venligst Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om håndtering af brugerdata:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2 · Google reCAPTCHA

I visse tilfælde bruger vi reCAPTCHA-tjenesten fra firmaet Google LLC til at sikre passende datasikkerhed for brug af kontaktformularer. Dette tjener først og fremmest for differentieringen af, om input er lavet af en fysisk person eller svigagtigt ved maskine eller automatiseret behandling. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side som omhandlet i artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR. Tjenesten omfatter afsendelse af IP-adressen og om nødvendigt andre data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten til Google. De afvigende databeskyttelsesbestemmelser i Google LLC gælder for dette formål.

Yderligere oplysninger om Googles LLCs privatlivspolitik er tilgængelige på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

5.3 · Google web skrifter

Dette websted anvender såkaldte web-skrifttyper fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA til ensartet visning af skrifttyper.

Når du åbner en side, indlæser browseren de krævede webskrifttyper i din browserens cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Google-serverne. Dette informerer Google om, at vores hjemmeside blev åbnet via din IP-adresse. Brugen af Google web skrifttyper er i interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side som omhandlet i artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR.

Din computer bruger en standard skrifttype, hvis din browser ikke understøtter web skrifttyper.

Mere information om Goole webskrifter - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles databeskyttelsespolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

6. Content Delivery Network of Akamai

For at optimere læsningstiderne på denne hjemmeside bruger vi et såkaldt "Content Delivery Network" (CDN), der tilbydes af Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse i henhold til artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR.

Akamai Technologies, Inc. er certificeret under Privacy Shield-aftalen, der giver garanti for at overholde den europæiske databeskyttelseslovgivning.

De afvigende databeskyttelsesbestemmelser for Akamai Technologies, Inc. gælder for dette formål.

Yderligere information om Akamai Technologies privatlivspolitik. Inc. er tilgængelig her https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

 

7. Social plugins

I vores online-tilbud bruger vi såkaldte social plugins fra forskellige sociale netværk; disse beskrives enkeltvis i dette afsnit.

Ved anvendelse af pluginsene opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks servere. Herved får den pågældende udbyder den information, at din internetbrowser har åbnet den pågældende side fra vores online-tilbud, selv om du ikke har en brugerkonto hos udbyderen eller i øjeblikket ikke er logget ind på denne. Logfiler (inklusive IP-adresser) overføres herved af din internetbrowser direkte til en af den pågældende udbyders servere og lagres evt. også der. Udbyderen og/eller dennes server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugins er selvstændige udvidelser fra udbyderne af de sociale netværk. Vi har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, som udbyderne af sociale netværk indsamler og lagrer via plugins.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, den videre behandling og anvendelse af data via det sociale netværk samt dine rettigheder i den forbindelse og dine indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære kan fremgå af det pågældende sociale netværks databeskyttelseshenvisninger.

Hvis du ikke ønsker, at udbyderne af sociale netværk modtager og evt. lagrer/videreanvender data via dette online-tilbud, bør du ikke benytte de pågældende plugins.

7.1. · Social plugins med 2-klik-løsning

Med den såkaldte 2-klik-løsning beskytter vi dig imod, at dit besøg på vores hjemmesider som standard registreres og analyseres af udbydere af sociale netværk. Når du åbner en side fra vores internettilbud, som indeholder sådanne plugins, er de i første omfang deaktiveret. Først når du klikker på den viste knap, aktiveres pluginsene.

7.2. · Social plugins fra Facebook

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og under www.facebook.de af Face-book Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland, ("Facebook"). En oversigt over plugins fra Facebook og deres udseende finder du her: http://developers.facebook.com/plugins; Information om databeskyttelse hos Facebook finder du her: http://www.facebook.com/policy.php.

7.3. · Social plugins fra Twitter

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). En oversigt over plugins fra Twitter og deres udseende finder du her: https://twitter.com/about/resources/buttons; Information om databeskyttelse hos Twitter finder du her: https://twitter.com/privacy.

7.4. · Social plugins fra LinkedIn

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“Twitter”). En oversigt over plugins fra LinkedIn og deres udseende finder du her: https://developer.linkedin.com/plugins; Information om databeskyttelse hos LinkedIn her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

8. YouTube

Dette online-tilbud benytter videoplatformen YouTube, der drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube er en platform, der muliggør videregivelse af audio og videofiler.

Når du åbner en side i vores tilbud, opretter den integrerede YouTube-afspiller en forbindelse til You-Tube, så video eller audiofilen kan overføres og videregives. Herunder overføres også data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af disse data.

Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om YouTube's videre behandling og anvendelse af dataene og om dine rettigheder og de databeskyttelsesmuligheder, som du kan vælge, finder du i YouTube's databeskyttelseshenvisning.

 

9. Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

 

10. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

11. Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Ansvarlig og Kontakt (se nr. 2). I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

11.1. · Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

11.2 · Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

11.3. · Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

11.4. · Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

11.5. · Ret til indisgelse

11.5.1 · Sagsrelateret indsigelse

For så vidt, at vi foretager behandling af data på grundlag af en overvejende berettiget interesse som repræsenteret i denne databeskyttelsespolitik, har du ret til at gøre indsigelse mod denne behandling til enhver tid, af årsager som følge af din særlige situation.

Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

11.5.2 · Indsigelse mod direkte marketing

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklame-mæssige formål ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

11.6 · Ret til tilbagekaldelse

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Dette gælder også for tilbagekaldelser af samtykkeerklæringer, der er givet til os forud for GDPR's gyldighed, derfor før den 25. maj 2018. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

11.7. · Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

12. Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 13 år.

 

13. Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

 

Revisionsdato: 18.12.2018