Gå til hovedindhold
Bosch i Danmark

Databeskyttelsesnotifikation

Databeskyttelsesnotifikation hos Robert Bosch A/S

Robert Bosch A/S (i det følgende "Bosch eller "Vi" eller "Os") byder dig velkommen til vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også kaldet "online-tilbud"). Vi takker for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

1. Bosch respekterer dit privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er vigtige anliggende for os. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i overensstemmelse med lovbestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

2. Dataansvarlig

Robert Bosch A/S er den dataansvarlige, og hermed ansvarlig for behandlingen af dine data; undtagelser er beskrevet i denne databeskyttelsesnotifikation.

Vores kontaktoplysninger er:

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

E-Mail: post@dk.bosch.com
Tlf: +45 4489 8989


3. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

3.1 · Behandlede datakategorier

Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse) bliver behandlet.

3.2 · Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, eller e-mail-adresser, kontraktmæssige stamdata, kontraktsregnskab og betalingsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger personlige data (inklusive IP-adresser) kun når der er et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os dit samtykke til behandling eller brug af personlige oplysninger vedrørende denne sag, f.eks. som led i en registrering.

3.3 · Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

3.3.1 · Tilvejebringelse af dette online tilbud

 • Retsgrundlag: Berettiget legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelse- og konkurrenceret.

3.3.2 · Som svar på henvendelser inden for rammerne af en kontaktformular

 • Retsgrundlag: Berettiget legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring og i forbedringer af vores produkter og services, så længe dette udføres i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer resp. kontraktlige præstationer resp. samtykke.

3.3.3 · Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde

 • Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget legitim interesse i at afhjælpe serviceforstyrrelser såvel som i beskyttelsen af vores tilbud.

3.3.4 · Egne og tredjeparts reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret

 • Retsgrundlag: Samtykke / berettiget legitim interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige ret-ningslinjer).

3.3.5 · Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

 • Retsgrundlag: Berettiget legitim interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder.

3.4 · Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne til bestemmelse af serviceforstyrrelser og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg) i en periode af 7 dage, hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan fra sag til sag videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler er også brugt til analyseformål (uden IP-adressen eller uden den fuldstændige IP-adresse).

Se 3.3.4 “Egne og tredjeparts reklamer samt markedsundersøgelser og rækkeviddeanalyse udført inden for det område, der er lovmæssigt tilladte eller samtykkebaseret.”

I logfilerne lagres følgende informationer:

 • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbuddet bliver tilgået
 • Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbuddet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller henvisnings URL)
 • Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbuddet sker
 • Navn på de hentede filer/informationer
 • Dato og klokkeslæt samt varighed af genskabelsen
 • Overført datamængde
 • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
 • http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

Chat

Inden for dette onlinetilbud giver vi dig muligheden for at lære om de produkter og tjenester, vi tilbyder, ved hjælp af en chat. Når du bruger chatten, optages chat-samtalen. Efter chatten slettes den snart derefter, medmindre chatten er en del af en support- eller serviceanmodning. I sidstnævnte tilfælde tildeles indholdet af chatten til din kundekonto og gemmes med det formål, at opfylde de kontraktlige forpligtelser.

3.5 · Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 16 år

3.6 · Videregivelse af data

3.6.1 · Videregivelse af data til andre dataansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontraktforpligtelser, eller hvis vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen af data, eller hvis dit samtykke hertil foreligger. Oplysninger om retsgrundlaget findes i afsnittet – ”Behandlingsformål og retsgrundlag.” (Se nr. 3.3)

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

3.6.2 · Serviceudbydere (generelt)

Vi involvere eksterne serviceudbydere med at udføre opgaver som marketingservices, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Alle serviceudbydere har forpligtet sig til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen.

3.6.3 · Videregivelse til modtagere uden for EØS

Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Venligst benyt oplysningerne i afsnittet ”Kontakt”( se nr. 13).

3.7 · Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller når vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. efter gennemførelse af kontrakt, kunne vi stadig have en berigtiget interesse i at sende markedsføringsmateriale per post). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

4. Anvendelse af cookies

I forbindelse med vores online-tilbud kan cookies og tracking-mekanismer anvendes. Cookies er små tekstfiler, der kan blive lagret på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. Tracking er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Vi behandler informationer, især i forbindelse med pixel-teknologi og logfil-analyse.

4.1 · Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der kræves obligatorisk til online-tilbuddets tekniske funktioner, og cookies og tracking-mekanismer, der ikke er absolut nødvendige til online-tilbuddenes tekniske funktion.

Det er generelt muligt at anvende online-tilbuddet uden cookies, der ikke tjener til tekniske formål.

4.1.1 · Teknisk nødvendige cookies

Ved teknisk nødvendige cookies forstår vi cookies, uden hvilke den tekniske tilvejebringelse af online-tilbuddet ikke kan garanteres. Det er f.eks. cookies, der lagrer data for at garantere en fejlfri afspilning af video-/audioindhold.

Disse cookies slettes, når dit besøg på hjemmesiden er afsluttet.

4.1.2 · Teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer

Vi bruger marketing-cookies og tracking-mekanismer. Vi bruger kun disse cookies og tracking-mekanismer, hvis du på forhånd har givet os dit samtykke for det enkelte tilfælde. Med undtagelse af den cookie, der gemmer den aktuelle status for dine privatindstillinger. (afsnit: cookie). Denne cookie er indstillet baseret på legitim interesse.

Generelt

Ved at bruge marketing-cookies og tracking-mekanismer er vi og vores partnere i stand til at vise dig tilbud baseret p dine interesser, som er resultatet af en analyse af din brugeradfærd:

 • Statistik:
  Ved brug af statistik-værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.
 • Konverteringssporing:
  Vores konverteringssporingspartnere placerer en cookie på din computer ("konverterings cookie"), hvis du fik adgang til vores websted via en annonce fra den respektive partner. Normalt er disse cookies ikke gyldige i mere end efter 30 dage. Hvis du besøger bestemte sider på vores websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den relevante konverteringspartner erkende, at en bestemt bruger klikkede på annoncen og dermed blev omdirigeret til vores websted. Dette kan også gøres på flere enheder. Oplysningerne, der er opnået ved hjælp af en konverterings cookie, har til formål at udarbejde konverteringsstatistikker og registrere det samlede antal brugere, der klikkede på den respektive annonce og blev omdirigeret til et websted med en konverterings cookie.

Bemærk, at brugen af værktøjer kan omfatte overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der ikke er tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For yderligere detaljer i denne henseende henvises til følgende beskrivelse af de individuelle marketingværktøjer:

 • Navn: Google Analytics
  Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Analyse af brugeradfærd (hentning af sider, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonym brugerprofiler baseret på informationer fra andre enheder fra indloggede Google-brugere ( sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonym brugerdata med målgruppespecifikke oplysninger leveret af Google, retargeting, UX-test, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads.
 • Navn: Google Tag Manager
  Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Administration af tags af hjemmesider via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores websteder.
 • Navn: Google Ads
  Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Placering af reklamer, remarketing, konverteringssporing.Yderligere information findes på: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2 · Administration af cookies og tracking-mekanismer

I browseren og/eller i vores privatlivsindstillinger kan du administrere dine cookie- og tracking-mekanisme-indstillinger:

Bemærk: Dine udførte indstillinger gælder altid kun for den anvendte browser.

4.2.1 · Deaktivering af samtlige cookies

Hvis du vil deaktivere samtlige cookies, skal du gå ind i dine browserindstillinger og deaktivere cookies. Bemærk, at hjemmesidens funktion herved kan blive forringet.

4.2.2 · Administration af dine indstillinger vedrørende teknisk ikke-nødvendige cookies og tracking-mekanismer

Når du besøger vores hjemmeside, spørges du i en cookie-layer, om du giver os samtykke til at anvende marketing-cookies og/eller tracking-mekanismer.

I vores privatlivsindstillinger kan du tilbagekalde et givet samtykke med virkning for fremtiden eller give os dit samtykke på et senere tidspunkt.

5. Google

5.1 · Google Maps

Denne side bruger kortservice fra Google Maps via an API. Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

For brugen af funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en server fra Google LLC i USA og gemmes der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne overførsel af data.

Brugen af Google Maps er i interesse for en tiltalende præsentation af vores online tilbud og en let hentning af de steder, der er opført af os på hjemmesiden. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side ift GDPR.

Se venligst Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om håndtering af brugerdata: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.2· Google web skrifter

Dette websted anvender såkaldte web-skrifttyper fra udbyderen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irelan til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser browseren de krævede webskrifttyper i din browserens cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Google-serverne. Dette informerer Google om, at vores hjemmeside blev åbnet via din IP-adresse. Brugen af Google web skrifttyper er i interesse for en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en overvejende legitim interesse fra vores side som omhandlet i artikel 6, afsnit 1, lit. f GDPR.

Din computer bruger en standard skrifttype, hvis din browser ikke understøtter web skrifttyper.

Mere information om Goole webskrifter - se https://developers.google.com/fonts/faq og Googles databeskyttelsespolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Content Delivery Network i Microsoft Azure

For at optimere indlæsningstid af dette websted, bruger vi Azure Content Delivery Network (CDN) Service. Service. Udbydere er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA og Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Ireland.

CDN hjælper med at levere indholdet af vores online tilbud - især store mediefiler såsom grafik, tekst eller scripts - hurtigere ved hjælp af et netværk af geografisk distribuerede servere, og derved reducere indlæsningstiderne.

Brugen af CDN-Service er baseret på vores overvejende legitime interesse i henhold til artikel 6 (1) (f) GDPR i en effektiv levering af vores onlinetilbud.

I forbindelse med denne behandling overføres de personlige oplysninger til USA. Overførslen sker på basis af Europæiske Standardkontraktbestemmelser, og Microsoft garanterer at overholde den europæiske lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger for de udbudte serviceydelser.

Yderligere information om databeskyttelse i forbindelse med Microsofts CDN-tjeneste kan findes her: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/.

Microsofts persondatapolitik findes her: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. YouTube

Dette online-tilbud benytter videoplatformen YouTube, der drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube er en platform, der muliggør videregivelse af audio og videofiler.

Når du åbner en side i vores tilbud, opretter den integrerede YouTube-afspiller en forbindelse til You-Tube, så video eller audiofilen kan overføres og videregives. Herunder overføres også data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af disse data.

Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om YouTube's videre behandling og anvendelse af dataene og om dine rettigheder og de databeskyttelsesmuligheder, som du kan vælge, finder du i YouTube's databeskyttelseshenvisning.

8. Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

9. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til fortrolighed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

10. Brugernes rettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt (se nr. 13). I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

10.1 · Informations- og oplysningsret:

Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt dine personlige data behandles eller ikke, og, hvis dette er tilfældet, adgang til dine personlige data.

10.2 · Berigtigelses- og sletningsret:

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte persondata. For så vidt at lovmæssige krav er opfyldt, har du ret til at få udfyldt eller slettet dine data.

Dette gælder dog ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

10.3 · Begrænsning af behandling:

Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige krav er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

10.4 · Dataportabilitet:

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

10.5 · Ret til indisgelse

10.5.1 · Indsigelse mod direkte marketing

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklame-mæssige formål. Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

10.5.2 · Indsigelse mod databehandling baseret på det juridiske grundlag af ”legitim interesse”

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til enhver tid, i det omfang dette er baseret på "legitim interesse". Vi afslutter derefter behandlingen af dine data, medmindre vi viser overbevisende legitime grunde i henhold til lovkrav, der tilsidesætter dine rettigheder.

10.6 · Ret til tilbagekaldelse

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

10.7 · Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Ændring af databeskyttelsesnotifikationen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

12. Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, se adressen under ”Dataansvarlig” – afsnit 2.

For at gøre dine rettigheder gældende, og for at anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte dig af følgende link:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection.

For at hævde dine rettigheder skal du bruge følgende link:

https://request.privacy-bosch.com/entity/RBDK

Brug følgende link for at underrette databeskyttelseshændelser:

https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores ansvarlige for databeskyttelse:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com


Revisionsdato: 14.11.2022